Kabɩyɛ mba tɛyɩ alɩwaatʊ kɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ taa nɛ payaɣ-tʊ se waaɣ. Pɩnaɣ kagbaanzɩ ñɩŋga kɛŋna pɩnaɣ ŋga kabɩyɛ abalʊ lakɩ kɔndɔtʊ sɔnzɩ yɔ. Pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa papaɣ habɩyɛ.

Kondona Kabre

Pɩnzɩ tɩŋɛ wɛna sɩ-hɩla kɛ paa waaɣ ŋga lɛ ka-taa:

  • Waaɣ kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ;
  • Waaɣ falaŋga kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ kʊɖʊm;
  • Waaɣ cosi kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naalɛ;
  • Waaɣ tozo kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naatozo;
  • Waaɣ naza kɛna pɩnzɩ kagbaanzɩ nɛ naanza.

Kabɩyɛ mba lakɩ kɔndɔtʊ nɛ pɛtɛɛ lɛ, paatasɩɣ pɩnzɩ kalʊʊ, ɛlɛ waasɩ papaɣzɩɣ kalʊʊ. Kabɩyɛ sɔnzɩ taa ɖɔɖɔ lɛ alɩwaatʊ ndʊ ɛyʊ talʊʊ waasɩ hiu lɛ, yee ɛsɩba yɔ papaɣ-ɩ mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ ɛsʊtʊyaa.