Pɩnaɣ 1902pɩnaɣ 1902 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1902 kɛŋna naalɛ ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19011903 hɛkʋ taa. Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

1902 taa lakasɩ sɔsɔsɩ Ñɔɔzɩ

Kɔnaɣ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Kolaɣ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Lakɩŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Ɖomaɣ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Agoza fenaɣ Ñɔɔzɩ

Mɩsɩkʋm fenaɣ Ñɔɔzɩ

Hasɩyaɖɛ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Kɩyɛɛna fenaɣ Ñɔɔzɩ

Salaŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Emila Zola sɩba.

Aloma fenaɣ Ñɔɔzɩ

Kamɩŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Saŋayɩŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ