Pɩnaɣ kɛna alɩwaatʊ taa alɩwaayʊʊ nakʊyʊ nɛ kɩkɛna fenasɩ hiu nɛ naalɛ. Pʊtɔɔbʊʊ se pɩnaɣ taa lɛ, kpɩtaŋ 52 wɛna. Yee pɛtɛyɩ pɩnaɣ hɛkʊ taa kɛ nabʊlɛ taa kɔyɔ fenasɩ looɖo wɛna nɛ yee pɩkɛ nabʊnza taa pɛtɛyaa kɔyɔ panaɣ fenasɩ naadozo. Pɩnaɣ taa fenasɩ kɔyɔ:

kɔlaɣ fenaɣ 31
lɛlaɣ fenaɣ 28/29
lakɩŋ fenaɣ 31
ɖomaɣ fenaɣ 30
agoza fenaɣ 31
mɩsɩkʋm fenaɣ 30
hasɩyaɖɛ fenaɣ 31
kɩyɛɛna fenaɣ 31
salaŋ fenaɣ 30
aloma fenaɣ 31
kamɩŋ fenaɣ 30
saŋayɩŋ fenaɣ 31

Pʊtɔbʊʊ se, pɩnaɣ taa lɛ fenasɩ naadozo wɛ tɔm naanza taa. Pɩnaɣ taa fenasɩ looɖo ñɛwɛ tɔm nabʊlɛ ɖeke. Kabɩyɛ taa lɛ pɩnaɣ hɔɔlʊʊ kʊɖʊmʊʊ wɛ ɛzɩ payaɣʊ se yolum nɛ lʊŋgɩyɛ yɔ. Kabɩyɛ taa lɛ evebu yaa pɛlɔ pɩnzɩ pakalʊ nɛ palabɩ-ɩ sɔnzɩ.