Kamɩŋ fenaɣfenaɣ hiu nɛ naalɛ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɛwɛ Aloma fenaɣ ɛsɩntaa nɛ Saŋayɩŋ fenaɣ wayɩ.

Ɛlɛ, paatasɩɣ paʋ kamɩŋ fenaɣ ŋga ka-taa pʋɖɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛnɩɣ lɔŋ lɛ, tɔɔnasɩ tɩŋa tatɩɩpɩta pɩkɩla nɛ mɩla. Kabɩyɛ mba yeki poɖuu hɛɛ pola taa fenaɣ ŋga ka-taa.