Kuli kajalaɣ caŋa

Fenaɣ ɖeke koŋ kɛŋna wombu pʋcɔ tɛtʋ nɛ pɩta yɔ. Wondu sɔsɔtʋ ndʋ tɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-taa lɛ, payaɣ Fenaɣ se, Tɛtʋ I. Ɛlɛ, paakpakɩɣ-kɛ se kɛkɛ tɛtʋ. Ŋgaa lɛ wonuu kagbaanzɩ n̄ɩŋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ paɣlʋʋ mbʋ mbʋ pʋcɔ wɩsɩ nɛ pɩta yɔ. Ka-walanzɩ kɛ kilomɛtɛnaa 3.474. Fenaɣ posina tɛtʋ ɛzɩ kilomɛtɛnaa 384.400 mbʋ yɔ.[1]

Fenaɣ

Halɩ nɛ sɔnɔ mbʋ yɔ, Fenaɣ ɖeke koŋ kɛŋna wombu pɩfɛyɩ tɛtʋ yɔɔ cɩna nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ pɩ-taa yɔ. Weyi ɛcalɩ fɛyʋʋ naŋgbaŋaɣ fenaɣ taa yɔ, payaɣ-ɩ se Neil Armstrong[2]. Ɛkɛ mba pɛyɛlɩɣ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ yɔ pa-taa lɛlʋ. Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 20 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1969 n̄ɩŋa taa ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ ka-taa. Ɛ-wayɩ lɛ, ɛyaa hiu nɛ kʋɖʋm lɛlaa woba ɖɔɖɔ ka-taa[3]. Patɩŋa pɛkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se "Apollo" yɔ ɖɩ-taa n̄ɩma.

Fenaɣ nɛ mɩndʋ

Liens externesÑɔɔzɩ