Fenaɣ (kɩɖaʊ: ☾) ɖeke koŋ kɛŋna wombu pʋcɔ tɛtʋ nɛ pɩta yɔ. Wondu sɔsɔtʋ ndʋ tɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-taa lɛ, payaɣ Fenaɣ se, Tɛtʋ I. Ɛlɛ, paakpakɩɣ-kɛ se kɛkɛ tɛtʋ. Ŋgaa lɛ wonuu kagbaanzɩ n̄ɩŋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ paɣlʋʋ mbʋ mbʋ pʋcɔ wɩsɩ nɛ pɩta yɔ. Ka-walanzɩ kɛ kilomɛtɛnaa 3.474. Fenaɣ posina tɛtʋ ɛzɩ kilomɛtɛnaa 384.400 mbʋ yɔ.[1]

Fenaɣ
Fenaɣ nɛ mɩndʋ

Halɩ nɛ sɔnɔ mbʋ yɔ, Fenaɣ ɖeke koŋ kɛŋna wombu pɩfɛyɩ tɛtʋ yɔɔ cɩna nɛ ɛyʋ pɩzɩ ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ pɩ-taa yɔ. Weyi ɛcalɩ fɛyʋʋ naŋgbaŋaɣ fenaɣ taa yɔ, payaɣ-ɩ se Neil Armstrong[2]. Ɛkɛ mba pɛyɛlɩɣ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ yɔ pa-taa lɛlʋ. Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ 20 n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1969 n̄ɩŋa taa ɛfɛyɩ nɩŋgbaŋaɣ ka-taa. Ɛ-wayɩ lɛ, ɛyaa hiu nɛ kʋɖʋm lɛlaa woba ɖɔɖɔ ka-taa[3]. Patɩŋa pɛkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se "Apollo" yɔ ɖɩ-taa n̄ɩma.

Liens externes

ñɔɔzɩ
  1. http://www.caabm.org/Documentation/Lune/Distance/
  2. http://www.lefigaro.fr/culture/2015/07/20/03004-20150720ARTFIG00164-le-20-juillet-1969-neil-armstrong-a-marche-sur-la-lune.php
  3. http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20090721.OBS4873/les-douze-hommes-qui-ont-laisse-leur-empreinte-sur-la-lune.html