Mbʋ pʋwɛ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ payɩ nɛ pʋcɔɔ Wɩsɩ nɛ pɩta yɔ, Tɛtʋ (kɩɖaʊ: 🜨) kɛna pʋyʋ naadozo tʋ weyi ɛmaɣzɩ Wɩsɩ nzɩɩ n̄ɔtɩnaʋ yɔ. Paɣlaka nɛ huŋ pɔ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, Tɛtʋ kɛ wonuu naanza n̄ɩŋʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ paɣlʋʋ nɛ yuŋ yɔ. Lona sɔsɔna payɩ wena awɛ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ nɛ acɔɔ Wɩsɩ nɛ ata yɔ, a-taa lɛ, Tɛtʋ kɩlɩna paɣlʋʋ. Tɩ-wayɩ lɛ, ɖɩnaɣ lona wena payaɣ se, "Mercure" nɛ "Vénus" nɛ "Mars" yɔ. Lona ana a-tɩŋa payɩ a-taa lɛ, Tɛtʋ yɔɔ ɖeke ɛyʋ pɩzɩɣ ɛcaɣ wezuu.

Tɛtʋ

Tɛtʋ wɛʋ yɔ, pɩlaba ɛzɩ pɩnzɩ agbaba agbaba 4,54 yɔ . Nɛ pʋwayɩ lɛ, pɩlakaɣ ɛzɩ pɩnzɩ agbaba kʋɖʋm lɛ, wezuu wɛɛ Tɛtʋ yɔɔ. Ɛyaa nɛ wondu ndɩ ndɩ ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ pacaɣ wezuu Tɛtʋ yɔɔ. Lona wena ɛyaa caɣ a-taa yɔ, ayeba nɛ mbʋ pʋcɔ ɛsɔmɩnʋʋ nɛ pɩta yɔ, pɩlɛɣzɩ kpem. Nɛ wɛtʋ lɛɛtʋ ndʋ tiiyeki se pʋyʋ ɛpɩzɩ ɛcaɣ wezuu nɛ tiyeki nɛ mbʋ pʋn̄ɔʋ heelim yɔ, pʋtɔyʋʋ nɛ mbʋ puhuzuu ɛsɔmɩnʋʋ yɔɔ yɔ pʋwɛɣ. Pɩ nɛ pʋyʋ sɔsɔm mbʋ pɩkandɩɣ Tɛtʋ yɔɔ yɔ, pʋn̄ɔʋna Wɩsɩ mʋntʋsʋʋ nakʋyʋ nɛ piyeki se nabʋyʋ ɛpɩzɩ pɩcaɣ wezuu Tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ pʋwɛ Tɛtʋ yɔɔ yɔ nɛ pasɩma-tʋ sɩm mbʋ yɔ nɛ pama-tʋ maʋ mbʋ yɔ piyebina nɛ nabʋyʋ pɩzɩ pɩcaɣ wezuu alɩwaatʋ ńdʋ tɩ-taa. Nɛ pɩɩwɛɛ se Tɛtʋ ɛpɩzɩ tɩɖɔkɩ wezuu ɖɔɖɔ nɛ pɩkɔɔ pɩcɛzɩ pɩnzɩ ɛgbɔŋ 500 yɔɔ́.

As08-16-2593

Pɛtɛyɩ Tɛtʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ. Hɔɔlɩŋ ɛnʋ ɛ-tɩŋa ɛwɛ ɖoŋ cɩŋcɩŋ. Payaɣ hɔɔlɩŋ ɛnʋ se plaques tectoniques waa. Hɔɔlɩŋ ɛnʋ ɛkpakɩɣ pɩnzɩ ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ nɛ ɛcɔʋ. Teŋunaa huuzi Tɛtʋ hɔɔlʋʋ ɛzɩ 71% mbʋ yɔ. Teŋunaa ḿba, pa-lɩm taa wɛ ɖɔm. Ḿba kpɛndɩna kpɛm nɛ payaɣ se hydrosphère. Lɩŋkamɩŋ lɛɛŋ n̄ɛwɛɛ ɖɔɖɔ, ɛzɩ lacs waa yaa nappes phréatiques waa yɔ. Ɖɔmpe sɔsɔna huuzi Tɛtʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ yɔɔ. Payaɣ-yɛ se, inlandsis de l'Antarctique waa yaa de banquises waa. Nabʋyʋ ɛzɩ pɩsaʋ sɔsɔʋ tɩyɛ yɔ, n̄ohuuzi Tɛtʋ hɛkʋ taa. Pɛ sɔsɔna nɛ cikpena nɛ nabʋyʋ ɛzɩ ansaayɩ kpaakpɛyɛ taa piye yɔ, ɛlɛ puyolaa nɛ lɛɛbʋ ɛzɩ ansaayɩ kpaakpɛyɛ taa piye ɖɔɖɔ yɔ, ɛlɛ, pʋbʋ n̄ɛwɛ ɖoŋ ɛzɩ n̄ɩɣyʋʋ yɔ, pɩtɩŋɛ mbʋ yɔ pɩkpɛndɩna nɛ pʋwɛɛ pɩsaʋ tɩyɛ nɛ puhuuzi Tɛtʋ yɔɔ.

NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise

Tɛtʋ nɛ WɩsɩFenaɣ pɛkpɛndɩɣ nɛ peciidiɣ. Kɩyakɩŋ 365,26 yaa pɩnaɣ kɛ Tɛtʋ cɔʋna Wɩsɩ. Pɩlɩɣna mbʋ payaɣ se, plan de l'écliptique pikpili kpiluu mbʋ pʋ-cɔlɔ nɛ Tɛtʋ cɔʋ nɛ tɩwɛlɩ tɩ-tɩ ɛzɩ 23,44°6 yɔ. Mbʋ yekina nɛ yolim alɩwaatʋ wɛɛ nɛ lʋŋʋyɛ n̄ɩndʋ n̄ɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Fenaɣ ɖeke pasɩma se, kɔcɔʋ Tɛtʋ. Pɩnzɩ ɛgbaŋ 4,5 yɔ, kapaɣzʋʋ cɔʋ Tɛtʋ yɔ. Mbʋ yekina nɛ lɩm hola kpaɣ nɛ atiki nɛ Tɛtʋ cɔʋ cɔʋ mbʋ yɔ, pʋwɛɛ ḿbʋ nɛ tɩwɛɛ ti-ɖeɖe ɖiɣɖiɣ. Pɩlaba ɛzɩ pɩnzɩ ɛgbaŋ 3,8 yɔ, pɩɩn̄amsɩ Tɛtʋ n̄amsʋʋ nabʋyʋ nɛ halɩ pɩlɛɣzɩ tɩ-wɛtʋ.

Earth6391

Mbʋ pʋwɛ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ nɛ pʋcɔɔ Wɩsɩ nɛ pɩta yɔ, pɩ-taa payɩ lɛ, Tɛtʋ yɔɔ ɖeke tɛtɛ kpɩna nɛ ɛyaa papɩzɩɣ pacaɣ wezuu. Ɛyʋ tɩŋna ɛ-sɔnzɩ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛsɔnaa nɛ eluŋuu pɛ-tɛɛ. Etisaa se, Tɛtʋ walaa nɛ tɩwɛɛ kedeŋa hɛkʋ taa. Se, Tɛtʋ kɛ ɛjaɖɛ nɛ pʋwɛɛ se, pɔcɔna ɖɩ-n̄ɩm ɛzɩ pʋmʋnaʋ yɔ.

The earth at night

Lɛɣtʋ piliŋa ŋga kan̄ɩnɩɣ nɛ kanaɣ mbʋ pʋwɛ Tɛtʋ yɔɔ yɔ, payaɣ-kɛ se, géologie. Lɛɣtʋ piliŋa ŋga kan̄ɩnɩɣ ɛzɩma mbʋ wezuu wɛɛ yɔ nɛ ɛzɩma mbʋ ɛyaa hukuu yɔ, ŋ́ga sɩŋnana lɛɣtʋ piliŋa ŋga payaɣ se, géologie ka-n̄ɩnʋʋ nʋmɔʋ taa.

Ɛzɩma tɩwɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Alɩwaatʊ lɛɣzʊʊÑɔɔzɩ

Pʊcɔ wezuu wɛʊ alɩwaatʊÑɔɔzɩ

Wezuu lɛɣzʊʊ alɩwaatʊÑɔɔzɩ

Tɩ-wayɩ alɩwaatʊÑɔɔzɩ

Tɩ-tɛm alɩwaatʊÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ tɩwɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Tɩ-wɛtʊÑɔɔzɩ

Siimii wondu ndʊ tɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊwɛ tɩ-taa yɔÑɔɔzɩ

Ti-soŋaɣÑɔɔzɩ

Tɩ-hɔɔlɩŋ ɖoŋ ̃nɩŋÑɔɔzɩ

Tɩ-kadaɣÑɔɔzɩ

Ɛzɩma tɩwalʊʊ nɛ tɩwalʊʊ yɔÑɔɔzɩ

Lɩm mbʊ pʊwɛ tɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Pilimiye nɖɩ ɖɩcɔ-tʊ nɛ ɖɩta yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma wɩsɩ ̃nakɩ ̃naɣʊ mbʊ nɛ pɩlɛɣzʊʊ yɔÑɔɔzɩ

Di-pilimiye sɔsɔyɛÑɔɔzɩ

Tɩ-hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩhɔŋ yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊcɔ-tʊ pɩta nɛ ɛzɩma mbʊ tɩcɔʊ yɔÑɔɔzɩ

Ɛzɩma mbʊ tɩcɔʊ yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊcɔ-tʊ pɩta yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ payaɣ se «axe» yɔ pikpili kpiluu mbʊ yɔ nɛ yolum nɛ tɛsoŋgiyeÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊcɔ-tʊ kpɛɛɛ yɔÑɔɔzɩ

Sateliiti waa mba pʊcɔ-tʊ nɛ pata yɔÑɔɔzɩ

FenaɣÑɔɔzɩ

Sateliiti kɩlɛlʊʊÑɔɔzɩ

Sateliiti ŋgʊ poluba yɔÑɔɔzɩ

Sateliiti waa tɩŋɛ nɛ wondu lɛɛtʊ mba pɔcɔ-tʊ yɔÑɔɔzɩ

TroyensÑɔɔzɩ

Tɩ nɛ wɩsɩ pɛ-wɛtʊÑɔɔzɩ
Tɩ nɛ fenaɣ pɛ-wɛtʊÑɔɔzɩ

Sateliiti waa lɛlaaÑɔɔzɩ

Papɩzɩʊ se pacaɣ wezuu tɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Tɩ-wɩlɩŋ alɩwaatʊÑɔɔzɩ

Tɩ-tɛɛ ̃nɩmÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊcɔ-tʊ kpɛɛɛ yɔ pɩ-kazʊwaÑɔɔzɩ

Ɛyʊ sɩmÑɔɔzɩ

Mbʊ payaɣ se filosofii yɔ nɛ ɛzakuliyeÑɔɔzɩ

Mbʊ pɩɖɛwa yɔ pɩ-ajaʊnaaÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊkɔzɩ tɩ-yɔɔ yɔÑɔɔzɩ

Sɔnɔ ː tɩ-tɛm lɛɣtʊÑɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔÑɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔmÑɔɔzɩ

Ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔÑɔɔzɩ

Ɩcɔna ɖɔɖɔÑɔɔzɩ

Tɔm lɛɛtʊÑɔɔzɩ

Awayɩ kpasɩÑɔɔzɩ