Wɩsɩ (payaɣ-sɩ 'sol' nɛ Latɛŋ taa, nɛ 'Heλιος' (Helios) Krɛkɩ taa) kɛ mbʋ mbʋ pʋcɔ ɛsɔmɩnʋʋ nɛ pɩta yɔ, pɩ-tɩɩŋa. Wɩsɩ kɛ mbʋ mbʋ pʋcɔɔ pɩta ḿbʋ yɔ, pɩ-taa kaabʋwaɣ. Sɩ-tɔlɩm wɛ ɛzɩ sʋtʋ lɩm yɔ. Panaɣ mbʋ payaɣ se, Hɩdrɔzɛnɩ nɛ hélium yɔ sɩ-taa. Si-yuŋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, Hɩdrɔzɛnɩ kpaɣ 74% yaa 92,1% sɩ-maɣzʋʋ hɔɔlʋʋ taa. Hélium n̄akpaɣ 24% si-huŋ hɔɔlʋʋ taa yaa 7,8% sɩ-maɣzʋʋ hɔɔlʋʋ taa[1]. Tɛtʋ nɛ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ pʋdʋnaa lɛlaa lʋbɛ pɔcɔʋ-sɩ nɛ pataŋ. Pʋtʋnaa cikpema nabɛyɛ ɖɔɖɔ kagbaanzɩ nɛ mbʋ payaɣ se, asɩtɛrowidi nɛ kɔmɛɛtɩ waa yɔ sakɩyɛ nɛ mʋzʋʋ nakʋyʋ pɔcɔʋ-sɩ ɖɔɖɔ nɛ patɩŋ. Mbʋ pʋwɛ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ payɩ yɔ, pɩ-taa lɛ, wɩsɩ kpaɣ si-ɖeke 99,86% pu-huŋ hɔɔlʋʋ taa nɛ mbʋ pɩkazaa yɔ, pɛtɛyɩ pu-yuŋ tam naadozo taa yɔ, pʋdʋ weyi payaɣ se, Siipitɛɛrɩ yɔ, ɛ́lɛ n̄akpakɩɣ pɩkɩlɩ hɔɔlɩŋ naalɛ.

Wɩsɩ

Wɩsɩ n̄akɩ nɛ ɖoŋ weyi sɩhaɣ yɔ, ɛnʋ yekina nɛ ɛyʋ caɣ wezuu Tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ. Ɛlɛ, mʋntʋsʋʋ tɛ ɖoŋ nɛ soŋaɣ n̄ɩŋ peyekina nɛ lɩm wɛɣ nɛ tɩŋ lʋlʋʋ pe. Mbʋ payaɣ se, UV solaire yɔ, yee lɩm mbʋ pikpeŋ lɔɔŋ taa yem yaa pɩcakɩ habɩŋ taa yɔ, pɩtakɩlɩ cʋʋʋ yɔ, ḿbʋ kʋʋna kʋdɔmɩŋ pe pɩ-taa. Tɩŋ ndɩ ndɩ nɛ n̄ɩtʋ ndɩ ndɩ sakɩyɛ patɩŋɩɣna ɛzɩma mbʋ Fenaɣ yaa lɩm peyeki nɛ mʋntʋsʋʋ ŋgʋ wɩsɩ haɣ yɔ kɩlɛɣzɩɣ yɔ pʋ-yɔɔ nɛ papaɣlɩɣ.

Wɩsɩ n̄akɩ n̄aɣʋ mbʋ yɔ piyekina ɖɔɖɔ nɛ soŋaɣ nɛ niikaɣ pa-alɩwaatʋ wɛɛ ndɩ ndɩ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Toovenim lɛ, n̄alɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩn̄andɩɣ Tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɖi-miŋ 99,97% yaa 99,98% lɩɣna wɩsɩ cɔlɔ. Ɖɔɖɔ ɛzɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa yɔ, ḿbʋ ɖɔɖɔ n̄alɩmɩyɛ ɖoŋ ɛnɩ ɛlɩɣ ɛsɔmɩnʋʋ tɛɛ miŋ kɩsɛmɩŋ weyi paanaɣ-ɩ yɔ ɛ-tɩyɛ. Pʋ-yɔɔ Tɛtʋ wɛ ti-ɖeɖe ɖiɣɖiɣ.

Wɩsɩ kɛ mbʋ pʋwɛ tɩɩnzɩ hɛkʋ taa payɩ yɔ pɩ-taa lɛɛbʋ. Tɩɩnzɩ ńzɩ sɩkpɛndɩ ɛzɩ kudokiŋ agbaba 234 yɔ. Pɩnaɣ 2009 taa pan̄ɩnaa nɛ pana ḿbʋ: Ɛsɔmɩnʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɩɩnzɩ wayɩ yɔ. Wɩsɩ wɛ mbʋ payaɣ se parallaxe-seconde yɔ pʋ-tam 15 nɛ siposina tɩɩnzɩ ɛzɩ parallaxe-secondes waa 8.500 yɔ (pʋwɛ ɛzɩ mbʋ payaɣ se année-lumière yɔ tam 26.000.

Wɩsɩ posina Tɛtʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 149.597.870 ḿbʋ yɔ [2]. Pʋmʋʋ cɛcɛsɩ 8 nɛ kɛlɛm kɛlɛm waa 19 nɛ pʋcɔ Wɩsɩ tɛ n̄alɩmɩyɛ talɩ Tɛtʋ yɔɔ lɛ.


Tɔmpiye « wɩsɩ » lɩna le ?Modifier

Ɖɩ-tɔmModifier

Sɩ-wɛtʊModifier

Kɩyakɩŋ sɔsɔŋModifier

Tɔm ndʊ tɩlaba tɩ-tɩ yɔɔ yɔModifier

Ɛzɩma sɩlɩwa yɔModifier

Ɛzɩma sɩlɛɣzɩɣ yɔModifier

Ɛzɩma sɩwɛɛ nɛ ɛzɩma sɩlakɩ tʊmɩyɛ yɔModifier

 
Solar Eruption

Si-tomiyeModifier

Ɖenɖe sɩ-mʊntʊzʊŋ lɩɣna yɔModifier

Ɖenɖe si-miŋ lɩɣna yɔModifier

Ɖenɖe sɩ-mʊntʊsʊŋ ̃nɔʊ yɔModifier

Mbʊ pʊcɔ-sɩ nɛ pɩta yɔModifier

Mbʊ pɩma sɛndʊ mbʊ pʊcɔ-sɩ nɛ pɩta yɔ pʊ-yɔɔ yɔModifier

Sɩ-walanzɩModifier

Mbʊ payaɣ se eliyɔsɩfɛɛrɩ (héliosphère) yɔModifier

Sɩ-tʊmɩyɛModifier

Sɩ-hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ mbʊ payaɣ se ɛɛmaɣ yɔModifier

Sɩ-asuluma ndɩ ndɩModifier

Sɩlɩɣ lɩʊ mbʊ yɔModifier

Tɛtʊ yeki nɛ sɩ-tʊmɩyɛ lɛɣzʊʊ lɛɣzʊʊ mbʊ yɔModifier

Sɩ-wɛtʊModifier

Sɩ nɛ ɛyʊModifier

 
Wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ

Pɔcɔna-sɩ nɛ pamaɣzɩ sɩ-yɔɔ ndʊ yɔ pʊ-tɔmModifier

Mba pasɩma camɩyɛ sɩ-tɔm yɔModifier

Ɛyʊ cɔŋna-sɩ nɛ mbʊ pɩtalɩɣ ɛ-ɛza yɔModifier

Pɔcɔŋnaʊ-sɩ nɛ ɛza pe yem yɔModifier

Paɖʊʊ ɛzañɩnɩŋ nɩɩyɛ nɛ pʊcɔ pɔcɔŋna-sɩ yɔModifier

Aliki-Ɛsɔ waaModifier

 
Aliki Ɛsɔ 2010-01-15 05.41 UT

Sɩ-ɖɩlɩyɛ nɛ sɩ-ɖɩɖʊyɛModifier

Tɔm ndʊ poluba sɩ-yɔɔ yɔModifier

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔModifier

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔmModifier

Ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔModifier

Ɩcɔna ɖɔɖɔModifier

Tɔm lɛɛtʊModifier

Awayɩ kpasɩ41.207.160.90 09:27, 16 February 2016 (UTC)Modifier

  1. https://www-n.oca.eu/vigouroux/chp1/chp112.html
  2. http://jeretiens.net/distance-entre-la-terre-et-le-soleil-149-597-870-km/