Pɩnaɣ 1910pɩnaɣ 1910 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1910 kɛŋna hiu ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19091911 hɛkʋ taa. Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

1910 taa lakasɩ sɔsɔsɩ

ñɔɔzɩ

Kɔnaɣ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Kolaɣ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Lakɩŋ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Ɖomaɣ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Agoza fenaɣ

ñɔɔzɩ

Mɩsɩkʋm fenaɣ

ñɔɔzɩ

Hasɩyaɖɛ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Kɩyɛɛna fenaɣ

ñɔɔzɩ

Salaŋ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Aloma fenaɣ

ñɔɔzɩ

Kamɩŋ fenaɣ

ñɔɔzɩ

Saŋayɩŋ fenaɣ

ñɔɔzɩ