Pɩnaɣ 1914pɩnaɣ 1914 ñɩŋga kɛ palʋlʋʋ Yeesu Krɩstʋ yɔ. Pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ taa lɛ, pɩnaɣ 1914 kɛŋna hiu nɛ naanza ñɩŋga. Kɛwɛ pɩnzɩ 19131915 hɛkʋ taa.

1914 taa lakasɩ sɔsɔsɩ Ñɔɔzɩ

Pɩnaɣ ŋga ka-taa kɛ lakasɩ sɔsɔsɩ sɩnɛ yɔ sɩlaba :

Kɔnaɣ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Kolaɣ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Lakɩŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Ɖomaɣ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Agoza fenaɣ Ñɔɔzɩ

Mɩsɩkʋm fenaɣ Ñɔɔzɩ

Hasɩyaɖɛ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Kɩyɛɛna fenaɣ Ñɔɔzɩ

Salaŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Aloma fenaɣ Ñɔɔzɩ

Kamɩŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ

Saŋayɩŋ fenaɣ Ñɔɔzɩ