Ɛyʊ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ wɛɛ nɛ payaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖʊ-ñʊʊ se ateyiizim. Ɖooo kpaɖɩŋ nɛɛlɛ nɛ kʊɖʊmʊʊ (XXIe siècle) ñɩŋgʊ taa ɛyaa paɣzɩ wɛnaʊ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɛyʊ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩɩ yɔ se Ɛsɔ nɔɔyʊ fɛyɩ. Ɛsɔnaa cikpeme nabɛyɛ, pʊ-tɔbʊʊ se agɔlɩma naayɛ fɛyɩ ɖɔɖɔ. Ɛyʊ weyi ɛkɛ aatee yɔ, eetisiɣ Ɛsɔ nɔɔyʊ yɔɔ. Eetisiɣ ɛgɔlɩmɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ. Ɛwɛ yem koye. Ɛyʊ weyi ɛkɛ aatee yɔ ɛtɔŋ se ɛyʊ lɩ ɛ-tɩ yɔɔ yem. Se pɩtɛkɛ Ɛsɔ nɔɔyʊ yaa ɛgɔlɩmɩyɛ naɖɩyɛ yaa ɖoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɛ lɩzɩna-ɩ. Ŋgʊ ɛyaa nabɛyɛ ñɛwɛɛ nɛ pɔtɔŋ se ɛyʊ talɩɩ ɛ-tɩ yɔɔ yem. Pɔyɔɔdʊʊ se nɔɔyʊ wɛ kedeŋa ñʊʊ yɔɔ, pʊ-tɔbʊʊ se ɛsɔdaa nɛ ɛkɩlɩ pɩtɩŋa payɩ; Ɛnʊʊ payaɣna kabɩyɛ kʊnʊŋ taa se Ɛsɔ. Se ɛnʊ lɩzɩna pɩtɩŋa nɛ ɛnʊ tɩna pɩtɩŋa payɩ. Ɛ-cɔlɔ ɖoŋ tɩŋɛ nɛ tɩlɩtʊ tɩŋɛ nɛ lɛɣtʊ tɩŋɛ palɩɣna. Ɛyaa mba pɛwɛna lɩmaɣzɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pa-lɩmaɣzɩyɛ ñʊʊ payaɣ se teeyizim. Yee mbʊ, lɩmaɣzɩyɛ ñʊʊ ŋgʊ payaɣ se ateyiizim yɔ, ɖi-koyindu lɛ lɩmaɣzɩyɛ ñʊʊ ŋgʊ payaɣ se teeyizim. Ɛyaa nabɛyɛ ɖɔɖɔ ñɛwɛna lɩmaɣzɛ lɛɛna kpem, awɛ ndɩ nɛ aatee waa nɛ teeyizim waa pa-lɩmaɣzɛ. Paba payaɣ se añɔsɩtiki was.

Toovenum lɛ, mba payaɣ se aatee waa yɔ, pa-lɩmaɣzɛ lɩɣzɩɣ pɩlɩɩna wɛ ndɩ ndɩ taa. Ɖɔɖɔ lɛ takayɩsɩ mayaa tɩŋɛ ɛɛyɔɔdʊʊ tɔm kʊɖʊmtʊ pɩlɩɩna pɔ-yɔɔ.

Ajɛɛ sakɩyɛ, pɩkɩlɩna ajɛɛ wena aɖɛna ɛsɩndaa siŋŋ yɔ, akpakɩɣ aatee waa se pɛkɛ ɛyaa yem waa? Paaɖʊʊ-wɛ ɛyaa lalaa taa camɩyɛ.