Ɛyʊ wɛ tɔm nabudozo taa. Tomnaɣ wɛɛ, ciyam wɛɛ nɛ fezuu n̄ɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Fezuu haɣna tomnaɣ wezuu. Fezuu lɩɣ ɛyʊ taa lɛ, e-tomnaɣ sɩ nɛ kaɖazɩ. Piyele e-ciyam yaa ɛ-kalɩzaɣ n̄alɩɩ nɛ kapɩsɩ ka-mayʊ cɔlɔ. Pʊ-tɔbʊʊ se ciyam yaa kalɩzaɣ ɛɛsɩkɩ. Yee ḿbʊ, ciyam yaa kalɩzaɣ kɛŋna ɛyʊ keem. Ndʊ kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ n̄ɩnɩyaa n̄ɔsɔzaa yɔ Pɔyɔɔdɩ se ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ, tɔmpiye « âme » lɩna Ebiree kʊnʊŋ taa. Payaɣ-ɖɩ nɛ Ebiree taa se « nèphèsh » nɛ caanaʊ Kɩrɛɛkɩ taa se «: psukhê », pʊ-tɔbʊʊ se wezuu. Pɔyɔɔdɩ kʊ-tɔm Takayaɣ Kiɖeɖeɣ taa. Pɩwɩlɩɣ se Ciyam yaa kalɩzaɣ kɛŋna ɛyʊ keem . Paapɩɩla ɛzɩma yɔ, tɔmpiye « « nèphèsh » lɩna yɔmpiye nɖɩ ɖɩ-tɔbʊʊ kɔyɔ se «Fezuu » yɔ ɖɩ-cɔlɔ. Latɛŋ kʊnʊŋ taa lɛ, tɔmpiye « âme » lɩna tɔmpiye «anima» cɔlɔ ? Pʊ-tɔbʊʊ se mbʊ pɩha wezuu yɔ. Ɖooo caanaʊ taa papaɣzɩ maɣzʊʊ tɔmpiye « âme », ciyam yɔɔ. Lɔndɩnaa sɔsaa pana, Ɖajaa Platon nɛ Ɖajaa Aristote pɔyɔɔdɩ «ciyam» tɔm pa-takayɩsɩ sɔsɔsɩ nasɩyɛ taa.