Claude Monet

Claude Monet
Autoportret Claude Monet.jpg
Autoportret Claude Monet
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Paris (Fransɩɩ)
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 14 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1840
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Giverny (Fransɩɩ)
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 5 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1926
Claude Monet Signature.svg

Claude MonetFransɩɩ tʋ. Ɛyaa sɩma-ɩ sakɩyɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ ɖɩnɛ yɔ : Oscar-Claude Monet. Palʋlɩ-ɩ Parii tɛtʋ taa. Tɛtʋ ndʋ tɩkɛŋna Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ. Palʋla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naanza (14) wiye, pɩnaɣ 1840 taa. Ɛsɩba kamɩŋ fenaɣkɩyakʋ kagbaanzɩ (5) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1926 taa Giverny tɛtʋ taa.

Claude Monet 049
Japɔŋ kɔndɔlɩkʋ, Giverny, Fransɩɩ (1897-1899)

Ɖajaa Claude Monet lakaɣ tʋma sakɩyɛ. Ɛɛkɛ takayɩsɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Egeetiye nɖɩ payaɣ ɖɩ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa size nʋmɔʋ laffɩttɛ yɔ, ɖɩ-taa paacalaɣ-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɛsɛwaɣ se Oscar-Claude Monet yɔ sɛʋ, pacalaɣɩ yaʋ ɖɩ. Nɛ ɛ-palaɣ egeetiyɛ nɖɩ payaɣ ɖɩ size Havɩɖɛ yɔ ɖɩ-taa.

Claude Monet 011

Ɛkɛkɛ piɣa ŋgaɣ kaasɔlaɣ anjaʋ waa lɩzʋʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ɛpaɣzɩ anjaʋ waa lɩzʋʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ sukili ŋgʋ payaɣ-kʋ size Fransɩɩ keɖeyaɣ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔ kɩ-taa. Ɛ-wɩlɩyaa napayɛ hɩla yɔ: Jacques-Farnçois Ochard, Charles Glevre nɛ Eugène Boudin. Ɛyaa sɔsaa panɛ paɖʋna-ɩ nesi siŋŋ ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa.Mba ɖɩyaɣ pahɩlaɣ cɩnɛ yɔ, mba ɖʋnɛɣɩ nesi ɛtʋmɩyɛ labʋ taa.

Gare St Lazare, Parɩɩ (1877)