Discussion:Fenaɣ

Ajouter une discussion
Il n’y a aucune discussion sur cette page.

ƒenaɣ taa kpayaa sɩɣ naŋgbayaɣ fenaɣ yɔɔ kɛna yaa ka-taa? pɔtɔŋ se pakpaɣ fenaɣ taa ɛlɛ pasɩɣ naŋgbaŋaɣ kɔ-yɔ kɛna.

Revenir à la page « Fenaɣ ».