Ɛvalʋ tɛŋ ɛ-lʋɖɛ pɩnzɩ naadozo wayɩ lɛ, ɛkayɩ. Pɩnzɩ kagbaanzɩ wayɩ lɛ, ɛ-ñɩma ɖizi-i waaɣ. Ɖɩtɩlɩ ɖeu se ɛhɔzɩyɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ nɔɔyʋ se pʋdʋ ɛlabɩ-ɩ sɔnzɩ yɔ, ɖɩcɛyɩɣ ɖɩ-tɩ nɛ ɖɩla ɖɩ-tɩ sɔnzɩ ńzɩ. Kabɩyɛ taa pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʋ ɛcaɣ kɩtɔtɔɔzʋʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ ɖiɣ waaɣ yɔ, ɛpɩsɩ sɔsɔ. Ɛlɛ, pɩkaza-ɩ sɔnzɩ kpaakpaa ñɩnzɩ se ɛtɛ ɛ-sɔnzɩ tɩŋa. Sɔnzɩ nzɩ lɛ ñʋhʋmɩŋ. Ɛyʋ eɖiɣ waaɣ kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ ɛla you. Pʋ-tɔbʋʋ se yee you nakʋyʋ etulaa yɔ, ɛpɩzɩɣ eyoo-kʋ. Kɔndɔ caɣ ɛzɔkpaa ɛzɩ e-ɖoŋ pɩzʋʋ yɔ. Toovenum lɛ, ɛzɔkpaa cakɩ kpɩtaʋ mpilim kɔndɔ tɛ. Ɛ-tɛ pɔtɔkɩ, ɛ-tɛ pɔñɔʋ. Ɛzɔkpaa sɛyɩɣna kɔndɔ lɩgbaɖɛ nɛ ɛ-kɔkɔɖʋʋ. Ɛzɔkpaa kɛna kɔndɔ yɔɔ kandɩyaa. Kɔndɔ eewoki ɖoli nɛ esuu toko, ɛɛyɔɔdʋʋ yem yem, ɛɛtɔkɩna awayɩ. Ɛlɛ, yee kɔndɔ nɔɔyʋ ɛfɛyɩ alaafɩya yɔ, paɣtʋ tʋnɛ ɛɛñaŋ-tʋ. Kɔndɔ nɔɔyʋ ɛɛsʋʋ kɔndɔ lɛlʋ tɛ yem nɛ etetiyi ɛ-ɛzɔkpaa se pasʋʋ nɛ pɔpɔzɩ nʋmɔʋ nɛ pʋcɔ pɔ-kɔndɔ sʋʋ. Yee kɔndɔ nɔɔyʋ ɛsʋ kɔndɔ lɛlʋ tɛ nɛ ɛtɔpɔzɩ-ɩ nʋmɔʋ nɛ pʋcɔ ɛsʋʋ kɔyɔ, ɛ́lɛ siki-i ɛgbayɛ ɛ-ɖɩɣa nɔnɔɔ taa. Alɩwaatʋ ndʋ pesiki-i ɛgbayɛ yɔ, ɛɛtasɩɣ pɩzʋʋ ɛlɩɩ nɛ ɛ-ɛzɩkpaa tama kɔndɔ weyi pasʋ ɛ-tɛ yɔ kubuka.

Pamakɩ kubuka ŋga se Yooboboyi! Youwoo! Kpou, tɔɔyʋʋ! Pʋ-tɔbʋʋ se petendiɣ kɔndɔ weyi pasʋʋ ɛ-tɛ yɔ se ɛtaatɔɔ-wɛ. Toovenum lɛ, kɔndɔ kɛ kpou ɛtɛ ɛkɛ tɔɔyʋʋ. Peseɣ-i kamaɣ fɛyɩ. Kɔndɔ wɛna sɔmtʋ siŋ. Kɔndɔ ewoki ɖoli yɔ, eesuu toko, ɛɖɔkʋʋ cɔŋkɩyɛ, nɖɩɩ lɛ ɛ-malɩfa, ɛlɛɛ kɔkɔɖʋʋ e-nesi yɔɔ. Ɛlɛɛ lɩgbayaɣ e-liu tɛɛ. Kɔndɔ wondu lɛɛtʋ yɔ :

  • ŋgbanɛ
  • wɩnjanzɩ
  • ɖooku
  • celekaɣ
  • ñɩɣñɩɣ tɔnɛ
  • siziku

Wondu tʋnɛ tɩtɩŋa kɔndɔ sandɩɣ ɛ-yɔɔ nɛ ewolo kooka sʋsɔɔ taa nɛ ɛma ŋgbanɛ. Kpaŋgbamʋ hayɩsɩɣna ɛ-kɔndʋ, ɛnʋ kpɛlɛkɩɣna-ɩ ŋgbanɛ mabʋ ɖeu nɛ ɛ-kɔndʋ ɛtaacoɖi kookasɩ nzɩ pɔcɔʋ sɩ-taa payɩ yɔ sɩ-taa nakɛyɩ taa kɔzɩ kɔzɩ kɔndɔ poɖe yɔɔ. Toovenim lɛ, pɩkɛ fɛyɛ tɔm kpem se kɔndɔ nɔɔyʋ ecoɖi ŋgbanɛ mabʋ kɔndɔ poɖe yɔɔ.