Kajalaɣ tɔɔnaɣ ŋga kabɩyɛ tʋ kpakɩɣ hayɩm taa yɔ, ka-kasandʋ payaɣ se kɩyɛɛna. Pʋ-tɔbʋʋ se poɖuu ɖomaɣ fenaɣ taa, pakʋ mɩsɩ, kɛtɛŋ nɛ hɛ naayɛ paɣzɩ pɩʋ hasɩyaɖɛ fenaɣ ɖɩtɛnɖɛ. Kajalaɣ tɔɔna ŋ́ga ka-kasandʋ kabɩyɛ tʋ tɔkɩ kɩyɛɛna fenaɣ taa. Pʋ-yɔɔ ɖɔɖɔ paya fenaɣ ŋ́ga se kɩyɛɛna fenaɣ.

Kɩyɛɛna kɩyakʋ wiye paa haɖʋ weyi ɛn̄ɩnɩɣ se panɩɩ sanɖaʋ taa ɛ-tɛ. Pʋ-tɔbʋʋ yee pɔsɔba sɔkɔɖɔ nɔɔyʋ tɛ kɩyɛɛna wiye yɔ, pʋwɩlɩɣ se pʋdʋ kɛ haɖʋ siŋŋ. Kɩyɛɛna wiye ɖɔɖɔ papaɣ cɩmʋʋ akpema tɛ. Yee akpenu nɔɔyʋ ɛkɛwɛna ɖaŋ nɛ ɛ-ɖaŋ ɛnʋ ekpezina-ɩ kɔyɔ, kɩyɛɛna wiye ɛ-ɖaŋ ɛnʋ ɛɖʋʋ cɩmʋʋ ɛ-akpenu ɛnʋ ɛ-tɛ nɛ ɛkpaɣ-ɩ halʋ puwiye.