Uruguwe kɛna Amerika nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩwɛ Pirezili nɛ hadɛ kiŋ nɛ Arizantini nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ. Uruguwe ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa maɣna kilomɛtawaa akpagba 176 220 nɛ ɛyaa miloyɔɔnaa 3 477 770 wɛna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩtaa. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ komina tʊma taa nɛ pawɩlɩɣ-kʊ ɖɔɖɔ sukilinaa taa yɔ, ŋgʊ lɛ kastiyaŋ ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-hayʊ kiŋ lɛ pɔrɩtiigalɩ kɛ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ.

Uruguwe
Uruguay
LocationUruguay.svg
Uruguwe tɛlɛŋa
Flag of Uruguay. (bordered).PNG
Uruguwe Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
Coat of arms of Uruguay.svg
Uruguwe Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
Tʋmɩyɛ taa kʋnʋmɩŋ: .
Tɛtʋ sɔsɔtʋ: .
Ɛjadɛ kɛ mbʋ yɔ: .
Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ: Ɖajaa Tabaré Vázquez
Ɛjaɖɛ walanzɩ: 176,215 km²
Samaɣ ñʋʋ: 3,427,000 (2016)
Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ: 18.6 km²
Internet nimaɣ: .

Yee pɔcɔnaa siŋŋŋ kɔyɔ Uruguwe nɛ Pirezili pa-kamaɣ yɔɔ lɛ, kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ pizidina kasitiyaŋ nɛ pɔritiigalɩ nɛ payaɣ-ku se pɔritiinɔlɩ. Sukilinaa taa ɖɔɖɔ mbʊ yɔ Uruguwe ha waɖɛ se pawɩlɩ pɔrɩtiigalɩ ɛzɩ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩkɛna kɩjɛyʊʊ nabʊyʊ yɔ, ɛlɛ pɩpaazɩɣna ɖamɩŋ lʊbɛ.

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩmʊ ɖɩ-tɩ yɔɔ wɛʊ kɛ kɩyɛna fenaɣ 25 pɩnaɣ 1825 ɛlɛ ɖɩwɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ sɩŋŋŋ kɛ kɩyɛna fenaɣ 27 pɩnaɣ 1830. Aloma fenaɣ 31 pɩnaɣ 2004 taa pɔtɔ caca lɛ palɩzɩ ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ weyi payaɣ-ɩ se Tabaré Vázquez nɛ pɩnzɩ kagbaanzɩ wayɩ, mɩnzɛma fenaɣ 2009 taa weyi palɩzaa yɔ ɛnʊ lɛ José Mujica.

Mɩnzɛma fenaɣ 30 wiye patasa caca tɔʊ se palɩzɩ pɛ-ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ lɛ, Tabaré Vázquez nɛ Luis Lacalle Pou pa-naalɛ pa-taa lɛ, Tabaré Vázquez wabɩna nɛ ɛɖaɣnɩ kɛʊ Uruguwe ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ kɩfalʊ. Ɛpaɣzɩ kpelaɣ yɔɔ caaʊ lakɩŋ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 2015.