Ñamɛɛ kɛŋna Nizɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ tɩ-wɛ Nizɛɛrɩ Pɔɔ kɔ-yɔɔ nɛ pɩwɛna ɛjaɖɛ nɖɩ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ hɔɔlʊʊ taa. Tɛtʊ tʊnɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ 19 taa kɛ tɩpaazɩ kɛʊ tɛtʊ sɩŋŋŋ mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ ɖooo lɛ pɩɩkɛ haɖaa nabayɛ tɛtʊ nɛ pɩnzɩ 1940 taa lɛ, ɛyaa kaawɛ ɛzɩ mɩnɩʊ ɖeke yɔ.

Vue aérienne de Niamey


Pɩnaɣ 2011 taa pakalɩ kɩgalʊʊ kɛ Ñamɛɛ tɛtʊ taa lɛ, pana se ɛyaa huwaa sɩŋŋŋ nɛ pɛkpɛnda ɛyaa 1 302 910. Pɩlaba mbʊ lɛ, tɛtʊ ndʊ, tiyeba nɛ tɩ-taa ɛyaa ɖɔɔ pɩkɩlɩ t ɛtʊ tɩŋga kɛ Niizɛɛrɩ ɛjaɖɛ kpeekpe taa. Pɩɩkpaɣna mɩnzɛma fenaɣ 24 pɩnaɣ 1988 yɔ, Ñamɛɛ tɛtʊ ndʊ tɩ-taa kominanaa kagbaanzɩ kaawɛna yɔ, piyeba nɛ pɩkpɛndɩ kʊɖʊmɖiyɛ kpayɩ nɛ pɩpɩsɩ Ñamɛɛ komina.


Mbʊ yebina nɛ Ñamɛɛ pɩzɩ nɛ kɩpɩsɩ tɛtʊ sʊzɔtʊ camɩyɛ. Tɛtʊ tʊnɛ tɩ-walanzɩ landammm taa wɛ ɛzɩ ɛkɩtaarɩnaa 25 500 yaa kilomɛtanaa 255. Payaɣ Ñamɛɛ komɩna yɔɔ cɔnɩyʊ kɩfalʊ se Assane Seydou.

PlaceDjiboBakaryWalraven