Nizɛɛrɩ Pɔɔ kɛ Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa pɔɔ. Yee pɛkɛdɩɣ kɩ-ɖaɣlakɩŋ nɛ pɔsɩ lɛɛsɩ kɔyɔ, kɩkɛ naatozo ŋga. Ŋga tɩŋgʊna Niili PɔɔKoŋgo Pɔɔ wayɩ ɖaɣlakɩŋ taa. Nizɛɛrɩɩ Pɔɔ ŋga kapaazɩɣna Siyeeraa Leyɔɔnɩ. Peeɖe kʊyɩ cɛlɛɛmɛɛɛ nɛ pɩtalɩɣ ɛzɩ mɛtanaa 800 yɔ nɛ ɖenɖe payaɣ se Loma pʋŋ yɔ, peeɖe kapaazɩɣna. Katɩŋŋʊna Sahara nɛ pɔkɔɔ katalɩ Atɩlantiki teŋgu taa, Naajeeriya hɔɔlʊʋ taa. Nizɛɛrɩ Pɔɔ ŋga, katɩŋgʊ ajɛya looɖo nɛ kayaɣ-kɛ nɛ ajɛya naalɛ hɩlɑ.

Nijɛɛri pɔɔ
Voyage sur Nizɛɛrɩ Pɔɔ

Ɖenɖe tɔmpiye Nizɛɛrɩ lɩnaa yɔ

ñɔɔzɩ

Ɖenɖe kɛwɛɛ yɔ

ñɔɔzɩ

Tɔm ndʊ pɔyɔɔdɩ kɔ-yɔɔ

ñɔɔzɩ

Kɩ-lɩŋgamɩŋ

ñɔɔzɩ

Lemesi nzɩ kɩcɔlʊʊ yɔ

ñɔɔzɩ

Tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ kɩ-lɩm falʊʊ tɩ-taa yɔ

ñɔɔzɩ

Ɖenɖe kɩ-lɩm lɩɣna yɔ

ñɔɔzɩ

Ɖenɖe kɩ-lɩm falʊʊ teŋgu taa yɔ

ñɔɔzɩ

Kewiyaɣ cɔŋna kɩ-yɔɔ cɔnaʊ mbʊ yɔ

ñɔɔzɩ

Kondolokonaa

ñɔɔzɩ
  • Wiyaʋ Fahd tɛ kɔndɔlɩkʋ, Pamakoo tɛtʋ, Maalii ɛjaɖɛ taa.
  • Martyrs tɛ kɔndɔlɩkʋ, Pamakoo tɛtʋ, Maalii ɛjaɖɛ taa.
  • Taabalɩtʋ sino-malienne tɛ kɔndɔlɩkʋ, Pamakoo tɛtʋ, Maalii ɛjaɖɛ taa.
  • Barrage à Markala tɛtʋ, Maalii ɛjaɖɛ taa.
  • Wabaria tɛ kɔndɔlɩkʋ, Gao tɛtʋ, Maalii ɛjaɖɛ taa.
  • Kennedy tɛ kɔndɔlɩkɛ, Niamey tɛtʋ, Nizɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa.
  • Taabalɩtʋ sino-nigerienne, Niamey tɛtʋ, Nizɛɛrɩ ɛjadɛ taa. Pamaɣ-kʋ 2012.
  • Gaya Malanville tɛ kɔndɔlɩkʋ, NizɛɛrɩPeenɛɛ ɛjaɖɛ hɛkʋ taa.
  • Barrage Kainji, Naajeeriya ejaɖɛ taa.
  • Onitsha tɛ kɔndɔlɩkʋ, Naajeeriya ɛjaɖɛ taa.

Awayɩ kpasɩ

ñɔɔzɩ

Ɩcɔna ɖɔɖɔ

ñɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔ

ñɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm

ñɔɔzɩ

Ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔ

ñɔɔzɩ