Benjamin Britten

Palʊla Edward Benjamin Britten kɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 22 wiye pɩnaɣ 1913 kɛ Suffolk, Kewiyaɣ kɩkpɛndaɣ taa nɛ ɛsɩ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naanza ñɩŋgʊ pɩnaɣ 1976 ɛɛwɛna pɩnzɩ 63. Ɛ-tʊma sɔsɔna yɔ: wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ, soo maɖa ɖɩcaɣyɛ ñʊʊdʊ nɛ piyano maɖʊ.

Benjamin Britten, London Records 1968 publicity photo for Wikipedia crop
Benjamin Britten plaque

Ɛna Peter Pears pakɩlɩna labʊʊ tʊma nɛ paha-ɩ samtʊ nima ndɩ ndɩ nɛ a-taa kɔyɔ: Ordre du Mérite, Ordre des compagnons d'honneur, Prix Ernst-von-Siemens. Priitaniki taa lɛ, Edward Benjamin Britten kɛŋna wendu luɖu yaa tɩ-mayʊ kɛ Kewiyaɣ kɩkpɛndaɣ taa kpaɣna Henry Purcell nɛ pɩsɩɩna sɔnɔ; ɛlɛ Georg Friedrich Haendel fɛyɩ pɩ-taa. Ɛ-caa kɛ ɖakʊta nɛ ɛlakɩ tʊmɩyɛ mba pɔcɔŋna kela kʊdɔmɩŋ yɔɔ yɔ.

Ɛwɛɛ mbʊ lɛ ɛtaasɔɔlɩ sɛ ɛ-pɩyalʊ Benjamin Britten ewelesuu radiyo yaa saawʊɖɛ ñɩɣyʊʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛɛsɔɔla pɩŋŋŋ se Benjamin etee hendu. Pɩla mbʊ lɛ e-ɖoo ñaakɛ hendu teyu sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ ɛkpɛlɛkʊ-ɩ piyano maɖʊ mabʊ pɩnzɩ kagbaanzɩ taa nɛ pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa kɛ ɛlɩza ɛ-kacalaɣ tataɣ. Pʊwayɩ lɛ sukuli taa ɛtasɩ-kʊ kpɛlɛkʊ pɩnaɩ 8 taa.