Kamʋʋ kɛ kabɩyɛ tʋ kasandʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ. Papaɣ kamʋʋ nɛ fenaɣ ŋga kalɩɩ yɔ ka-taa pala saŋayɩŋ. Paya fenaɣ ŋga ka-taa papaɣ kamʋʋ yɔ se kamɩŋ fenaɣ. Lɛɛlɛyɔ papaɣ kamɩŋ halɩ kɔlaɣ fenaɣ nɛ kɛ-tɛm. Kabɩyɛ tʋ tɛŋ ɛ-hayɩm taa tɔɔnasɩ kpaɣʋ lɛ, ɛ-taa la leleŋ nɛ ɛɖʋ tɔɔnaɣ kpaɣʋ tɛm kasandʋ evemiye. Puwiye paa ɖɩɣa cɛja weyi ɛcɛyɩɣ ɛ-tɩ nɛ epuu cukudu, ɛkʋ kpɩnɛ nɖɩ ɛpɩzɩɣ yɔ nɛ ɛtɩzɩ piya mɔʋ nɛ kasandʋ cʋʋ ɛ-ɖɩɣa taa. Kamʋʋ wiye pasɩŋ abalʋ nɛ ɛ-tɔʋ nɛ ɛ-sɩɣa. Ɛpaɣ kɔɔka, ka-taa nɛ ka-n̄ɩma, ɛɖɔkɩ tɔʋ ɛ-nɩmɩyɛ taa nɛ sɩɣa nɛ e-nesi kɩbanzɩ taa. Eesuu toko, salaala ɛtɔɔlʋʋ ɛ-tɩnaɣ taa nɛ ɛka naakoma. Ɛtɩŋ nɔndɔʋ tʋ nɛ hɩsɩ tɩnaa nɛ palɩzɩ-ɩ kamʋʋ taa. Halaa n̄ɔɖɔkɩ kanjɩsɩ. Pɛlaa n̄ɔtɔɔlɩ ayaba hatʋ pa-tɩnzɩ taa nɛ piya evelesi n̄ɔɖɔkɩ totoŋkolosi. Kotoŋkolosi ɖɩhɔɖɛ panaɣ pɩɣa evele ŋga kakɩlɩ ɖoŋ yɔ. Kamʋʋ lɛlaa kotoŋkolosi nɛ kɔhɔɔlɩ ka-hazaɣ yɔɔ cɔɔmɛɛ.