Ɛntɛrnɛtɩ kɩjaŋ www.wikipedia.org taa yasʋʋ, pɩwɩlɩɣ Wikipediyaa hɔɔlɩŋ weyi ɛyaa kɩlɩɣ tɔm maʋ yɔ

logo de Wikipèdia en kabyé
Plants in a Wikipedia mug 02
Wikipedia logo for dark screens

Ɛntɛrnɛtɩɖɛɣ weŋga Kɩwɛ ɛbɛ taa sɔnɔ = Kʋɖɔna tʋmɩyɛ labʋ

Wikipediyaa kɛna keŋwadaɣ ansiklopedii tamaɣ nakɛyɛ, pama-kʋ kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ taa (Pɩnaɣ 2017 tɛyaɣ kɩmaŋ lɛ, pama-kʋ kʋnʋmɩŋ 299 taa). Kɩ-waɖɛmayaɣ kɛna CC-BY-SA. Jimmy Wales nɛ Larry Sanger palɩzɩna-kʋ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 15 ñɩŋgʋ wiye’e pɩnaɣ 2001 wiki hɩɖɛ taa kɛ wikipedia.org ɖɛɣ taa. Amerika samaɣ ñʋʋyabʋ mɛwɛmandɩyɔɔ ŋgbɛyɛ Wikimedia Foundation, wenɖi ɖɩtɩna Wikipediyaa yɔ, ɖinɖɩ hɛyɩna nɛ paɖʋ wiki’i ɛntɛrnɛtɩ yɔɔ.

Paa anɩ ɛpɩzɩɣ ɛsʋʋ Wikipediyaa taa, ɛlɛɣzɩ yaa ɛñɔɔzɩ takayaɣhatʋ tɩŋga. Wikipediyaa kɛna ɛntɛrnɛtɩ ɖɛɣ loɖo ñɩŋga weŋga ɛyaa kɩlɩɣ ka-taa sʋʋ yɔ. Ɛntɛrnɛtɩ tʋma wena akɩlɩɣ naʋ yɔ a-taa lɛ, Wikipediyaa taa ɛyaa kɩlɩɣ wobu nɛ kʋŋgʋ kɩlɩna tɔɔyʋʋ. Lɛlaɣ fenaɣ 2014 taa patɩma kɩ-tɔm lɛ pana se paa fenaɣ weŋga, ɛyaa miliyɔɔwaa 500 wokina Wikipediyaa ɖɛɣ taa. Ɖɛsɩ miliyɔɔwaa 22 wɛna Wikipediyaa yɔɔ. Pɩ-taa’lɛ, ɖɛsɩ 73000 taa ɛyaa kɩlɩɣ tʋmɩyɛ’ɛ labʋ’ʋ ɖoŋɖoŋ kɛ kedeŋga kpeekpe yɔɔ. Pɩnaɣ 2014 taa ɖomaɣ fenaɣ taa patɩma nɛ pana se pʋmbʋ pɩwɛɛ.

Pɩnaɣ 2001, kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 15 ñɩŋgʋ wiye Jimmy Wales nɛ Larry Sanger palɩza Wikipediyaa. Eŋgilisi taa palɩzɩna-kʋ. Kɛlɛ, Wikipediyaa tʋlɩ kedeŋga kpeekpe yɔɔ talʋʋ nɔnɔsɩ lɛ, kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ tɩsʋʋ kɩ-taa. Kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ ɩnʋ ɩ-ɖɛsɩ kpaɣ ɖama ɛzɩ ɖomaa yɔ, ɛlɛ wembu paɖʋʋ sɩ-taa yɔ nɛ ajanaa wena palakɩ sɩ-taa yɔ, pɩdɛkpɛndɩ.

Aŋgilisi taa Wikipediyaa pɩsaa kɩwɛɛ Wikipediyaawaa lalaa nasɩlɛ (200) hɛkʋ taa. Ɛlɛ kʋŋgʋ kɩlɩna paɣlʋʋ. Kɩ-taa artikiliwaa ɖɛ 5.5 mɩliyɔɔwaa.

Kɩ-tɔm

ñɔɔzɩ

Kɩ-tɔm susuu nʊmɔŋ lɛɛŋ

ñɔɔzɩ

Takayɩhatʊ nɛ CD/DVD waa

ñɔɔzɩ

Pewiliɣ kɩ-taa kɔnɛsɩyɔɔ fɛyɩ yɔ

ñɔɔzɩ

Ɛyaa ɖʊʊʊ nesi yɔ

ñɔɔzɩ

Kɩ-wɛtʊ

ñɔɔzɩ

Mbʊ kɩ̃nɩnʊʊ yɔ

ñɔɔzɩ

Mbʊ patɩlɩɣna-kʊ yɔ

ñɔɔzɩ

Tamasɩ lɛɛsɩ

ñɔɔzɩ

Kɩ-taa tɔm

ñɔɔzɩ

Ɛzɩma kɩlakɩ tʊmɩyɛ

ñɔɔzɩ

Anjaʊnaa

ñɔɔzɩ

Kʊnʊmɩŋ hɔɔlɩŋ

ñɔɔzɩ

Tɔm ndʊ pamawa yɔ tɩ-̃tɔɔ cɔnaʊ

ñɔɔzɩ

You ŋgʊ kɩwɛ kɩ-tɔm maʊ taa yɔ

ñɔɔzɩ

Mbʊ pʊtɔcɔlɩ yɔ

ñɔɔzɩ

Tɔm yekiyaa

ñɔɔzɩ

Ki-tikiɖe

ñɔɔzɩ

Ki-ɖoŋ

ñɔɔzɩ

Kɛzɛsɩ

ñɔɔzɩ

Sɔnzɩ ɖoŋ

ñɔɔzɩ

Sukuli wɩlʊʊ taa

ñɔɔzɩ

Tɔsʊʊ ɖoŋ

ñɔɔzɩ

Liidiye sʊʊ

ñɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ tɩ-ɖɩnayɛ

ñɔɔzɩ

ɩcɔna ɖɔɖɔ

ñɔɔzɩ

Takayɩsɩ

ñɔɔzɩ

Tɔm lɛɛtʊ

ñɔɔzɩ

Awayɩ kpasɩ

ñɔɔzɩ