Ɛntɛrnɛtɩ kɩjaŋ www.wikipedia.org taa yasʋʋ, pɩwɩlɩɣ Wikipediyaa hɔɔlɩŋ weyi ɛyaa kɩlɩɣ tɔm maʋ yɔ

Wikipedia-logo-v2-skr
Plants in a Wikipedia mug 02
Wikipedia logo for dark screens

Ɛntɛrnɛtɩɖɛɣ weŋga Kɩwɛ ɛbɛ taa sɔnɔ = Kʋɖɔna tʋmɩyɛ labʋ

Wikipediyaa kɛna keŋwadaɣ ansiklopedii tamaɣ nakɛyɛ, pama-kʋ kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ taa (Pɩnaɣ 2017 tɛyaɣ kɩmaŋ lɛ, pama-kʋ kʋnʋmɩŋ 299 taa). Kɩ-waɖɛmayaɣ kɛna CC-BY-SA. Jimmy Wales nɛ Larry Sanger palɩzɩna-kʋ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 15 ñɩŋgʋ wiye’e pɩnaɣ 2001 wiki hɩɖɛ taa kɛ wikipedia.org ɖɛɣ taa. Amerika samaɣ ñʋʋyabʋ mɛwɛmandɩyɔɔ ŋgbɛyɛ Wikimedia Foundation, wenɖi ɖɩtɩna Wikipediyaa yɔ, ɖinɖɩ hɛyɩna nɛ paɖʋ wiki’i ɛntɛrnɛtɩ yɔɔ.

Paa anɩ ɛpɩzɩɣ ɛsʋʋ Wikipediyaa taa, ɛlɛɣzɩ yaa ɛñɔɔzɩ takayaɣhatʋ tɩŋga. Wikipediyaa kɛna ɛntɛrnɛtɩ ɖɛɣ loɖo ñɩŋga weŋga ɛyaa kɩlɩɣ ka-taa sʋʋ yɔ. Ɛntɛrnɛtɩ tʋma wena akɩlɩɣ naʋ yɔ a-taa lɛ, Wikipediyaa taa ɛyaa kɩlɩɣ wobu nɛ kʋŋgʋ kɩlɩna tɔɔyʋʋ. Lɛlaɣ fenaɣ 2014 taa patɩma kɩ-tɔm lɛ pana se paa fenaɣ weŋga, ɛyaa miliyɔɔwaa 500 wokina Wikipediyaa ɖɛɣ taa. Ɖɛsɩ miliyɔɔwaa 22 wɛna Wikipediyaa yɔɔ. Pɩ-taa’lɛ, ɖɛsɩ 73000 taa ɛyaa kɩlɩɣ tʋmɩyɛ’ɛ labʋ’ʋ ɖoŋɖoŋ kɛ kedeŋga kpeekpe yɔɔ. Pɩnaɣ 2014 taa ɖomaɣ fenaɣ taa patɩma nɛ pana se pʋmbʋ pɩwɛɛ.

Pɩnaɣ 2001, kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 15 ñɩŋgʋ wiye Jimmy Wales nɛ Larry Sanger palɩza Wikipediyaa. Eŋgilisi taa palɩzɩna-kʋ. Kɛlɛ, Wikipediyaa tʋlɩ kedeŋga kpeekpe yɔɔ talʋʋ nɔnɔsɩ lɛ, kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ tɩsʋʋ kɩ-taa. Kʋnʋmɩŋ yʋʋʋ ɩnʋ ɩ-ɖɛsɩ kpaɣ ɖama ɛzɩ ɖomaa yɔ, ɛlɛ wembu paɖʋʋ sɩ-taa yɔ nɛ ajanaa wena palakɩ sɩ-taa yɔ, pɩdɛkpɛndɩ.

Aŋgilisi taa Wikipediyaa pɩsaa kɩwɛɛ Wikipediyaawaa lalaa nasɩlɛ (200) hɛkʋ taa. Ɛlɛ kʋŋgʋ kɩlɩna paɣlʋʋ. Kɩ-taa artikiliwaa ɖɛ 5.5 mɩliyɔɔwaa.

Kɩ-tɔmÑɔɔzɩ

Kɩ-tɔm susuu nʊmɔŋ lɛɛŋÑɔɔzɩ

Takayɩhatʊ nɛ CD/DVD waaÑɔɔzɩ

Pewiliɣ kɩ-taa kɔnɛsɩyɔɔ fɛyɩ yɔÑɔɔzɩ

Ɛyaa ɖʊʊʊ nesi yɔÑɔɔzɩ

Kɩ-wɛtʊÑɔɔzɩ

Mbʊ kɩ̃nɩnʊʊ yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ patɩlɩɣna-kʊ yɔÑɔɔzɩ

Tamasɩ lɛɛsɩÑɔɔzɩ

Kɩ-taa tɔmÑɔɔzɩ

Ɛzɩma kɩlakɩ tʊmɩyɛÑɔɔzɩ

AnjaʊnaaÑɔɔzɩ

Kʊnʊmɩŋ hɔɔlɩŋÑɔɔzɩ

MaʊÑɔɔzɩ

MayaaÑɔɔzɩ

Tɔm ndʊ pamawa yɔ tɩ-̃tɔɔ cɔnaʊÑɔɔzɩ

You ŋgʊ kɩwɛ kɩ-tɔm maʊ taa yɔÑɔɔzɩ

Mbʊ pʊtɔcɔlɩ yɔÑɔɔzɩ

Tɔm yekiyaaÑɔɔzɩ

Ki-tikiɖeÑɔɔzɩ

Ki-ɖoŋÑɔɔzɩ

Ki-loneÑɔɔzɩ

Ku-yuŋÑɔɔzɩ

KɛzɛsɩÑɔɔzɩ

Sɔnzɩ ɖoŋÑɔɔzɩ

Sukuli wɩlʊʊ taaÑɔɔzɩ

Tɔsʊʊ ɖoŋÑɔɔzɩ

Liidiye sʊʊÑɔɔzɩ

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ tɩ-ɖɩnayɛÑɔɔzɩ

ɩcɔna ɖɔɖɔÑɔɔzɩ

TakayɩsɩÑɔɔzɩ

Tɔm lɛɛtʊÑɔɔzɩ

Awayɩ kpasɩÑɔɔzɩ