Mahatma Gandhi

Gandhi
Gandhi.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ (Ɛɛndɩ)
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Porbandar, Bombay, Gujarat, (Ɛɛndɩ)
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 2 Aloma fenaɣ 1869
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ New Delhi, Delhi, (Ɛɛndɩ)
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 30 Kɔnaɣ fenaɣ 1948
Mohandas K. Gandhi signature.svg

Weyi payaɣ se, Mohandas Karamchand Gandhi yɔ, ɛkɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ n̄ʋʋdʋ. Ɛnʋ lʋbɩna siŋŋ nɛ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖiyiɣ ɖɩ-yɔɔ wɛʋ. Palʋla-ɩ "Porbandar" tɛtʋ taa aloma fenaɣ kɩyakʋ naalɛ n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1869 taa. Pakʋ-ɩ "Delhi" tɛtʋ taa kɔlaɣ fenaɣ niidozo n̄ɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1948 taa. Payaɣ-ɩ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa se, Mahatma Gandhi. Hɩɖɛ ńɖɩ ɖɔɖɔ pasɩmna-ɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ. "Sanskrit" kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ se, mahatma, pʋ-tɔbʋʋ se, "ciyam sɔsɔʋ". Ɛlɛ, Gandhi kisi hɩɖɛ ńɖɩ e-wezuu caɣʋ tɩŋa. Ɛɛndɩ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, payaɣ-ɩ yem se, Gandhi yaa Gandhiji yaa Bapu, pʋ-tɔbʋʋ se, "Caa"

Ɖajaa Mohandas K.Gandhi

Gandhi kɛkɛ ɛyʋ weyi ɛn̄ɩnaɣ toovenim tɔm ɖeke koŋ yɔ. Ɛtaasɔɔlɩ cɛtɩm tɔm kaʋ. Ɛɛkɛ mbʋ payaɣ se, "satyagraha" yɔ, pʋ-yɔɔ lʋɖʋ siŋŋ. Eyekaɣ se, ɛyaa ɛɖɔ habɛ yɔɔ nɛ pawɩlɩ se, pɔsɔɔlɩ yomiye taa lɩʋ. Ɛtɔsɔɔlɩ heluhelu lakasɩ. Pʋ-yɔɔ ɛtɩŋna hɛɛɛ hɛɛɛ nɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ lɩɩ yomiye taa. Gandhi ɖʋ aŋgba sakɩyɛ wena alʋkɩ se, ajɛɛ ɛlɩɩ yomiye taa nɛ paa weyi ɛwɛɛna ɛ-waɖɛ yɔ. Aŋgba ana an̄ɔ kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Sɔsaa nabɛyɛ sakɩyɛ lʋba tɩ-yɔɔ wɛʋ waɖɛ yɔɔ siŋŋ ɖɔɖɔ ɛzɩ Gandhi yɔ. Mbaa yɔ : Albert Schweitzer nɛ Martin Luther KingNelson MandelaSteve BikoDalaï LamaAung San Suu Kyi. Ɛlʋkaɣna lɛɣzɩtʋ ndɩ ndɩ ndʋ ansaayɩnaa kɔŋkaɣna yɔ. Ekizaɣ komina n̄azʋʋ n̄azʋʋ mbʋ yɔ. Kedeŋa yɔɔ sɔsaa nabɛyɛ sakɩyɛ tɩŋna Gandhi maɣzɩm yɔɔ nɛ palʋkɩ ɛ-lʋɖɛ pa-ajɛɛ taa.

Gandhi spinning

Gandhi laba ɛyʋ waɖɛ yɔɔ kandʋʋ sukuli Angleterre ɛjaɖɛ taa nɛ ɛpɩsɩ tɔmhʋyʋ. Eseɣtaɣ ɛyaa Afrɩka nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa se palɩɩ pɔɖɔ habɛ yɔɔ nɛ pawɩlɩ se, pɔsɔɔlɩ ɛyʋ waɖɛ. Ɛlɛ, ɛtɔsɔɔlɩ se, pɔyɔkɩ nabʋyʋ yaa pala heluhelu lakasɩ kaʋ. Ɛpɩsɩ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, eseɣti haɖaa nɛ kʋn̄ɔndɩnaa se, pekisi lambuu ŋgʋ pamʋwa-wɛ yɔ. Eheyaɣ-wɛ ɖɔɖɔ se, pekisi ɛyaa hɛkʋ taa tɛyɩtʋ ndʋ tɩwɛɛ yɔ. Ɛlʋbɩna ɖɔɖɔ ɛ-ɛjadɛ taa paɣtʋ ɖoŋ n̄ɩndʋ ndʋ Brimaanɩ waa kaɖʋwa yɔ. Ɛkɔma ɛkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se, "Congrès national indien" yɔ, ɖɩ-n̄ʋʋdʋ lɛ, ɛlʋ se pasɩna kʋn̄ɔndɩna. Ɛlʋba ɖɔɖɔ se, Ɛɛndɩ halaa ɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ. Ɛlʋba siŋŋ se, taabalɩyɛ nɛ ɖama nɩnaʋ pɛwɛɛ ɛyaa hɛkʋ taa, se tɛyɩtʋ natʋyʋ ɛtaawɛɛ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛsɔɔlaa se, kʋnʋmɩŋ nɛ Ɛsɔ tɛɛ luŋuu aŋgba pa-nʋmɔʋ taa lɛ, tɛyɩtʋ natʋyʋ ɛtaawɛɛ ɛyaa hɛkʋ taa kaʋ. Ɛsɔɔlaa se, paa anɩ ɛtɔɔ nɛ ɛhaɣ. Ɛlʋba "Swaraj" ŋgbɛyɛ yɔɔ siŋŋ. Ŋgbɛyɛ ńɖɩ ɖɩlʋkɩna se, ɛjaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaan̄azɩ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ.

Gandhi, Londres, 1906

Gandhi lɩmaɣza yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ lakɩ mbʋ sɔnɔ ɖɩlakɩ yɔ. Ɛtacaɣ wezuu ɛzɩ ɛyʋ n̄ɩm tʋ yɔ kaʋ. Ɛlakaɣ mbʋ payaɣ se, "ashram" yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se, ɛcakaɣ lakʋ taa yaa pʋʋ taa. Ɛnʋ n̄ɩyaɣna e-wondu ndʋ esuwaɣ yɔ. Esuwaɣ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ wondu ndʋ payaɣ se, "dhoti" nɛ kpootu wondu ndʋ halaa laɣyɩɣ pa-hazasɩ yɔɔ yɔ. Ehuwaɣ kuntu ŋgʋ palʋna kpootu pɩzatʋ yɔ. Ɛlʋkaɣ se pahayɩ hatʋ ɖozi sakɩyɛ. Ɛhɔkaɣ nɔɔ alɩwaatʋ sakɩyɛ lɩŋŋŋ se, ɛwɛɛ kele kele. Ɛlɛ, ɛhɔkaɣ nɔɔ ɖɔɖɔ se, ɛtɩŋna pʋ-yɔɔ nɛ ɛlɛɣzɩ wɛtʋ nɛ lakasɩ mba ɛyaa lakɩ nɛ patamʋna kpem yɔ.

Gandhi kɛŋna Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ maʋ yaa lɩzɩyʋ. Ɛnʋʋ lɛ, ɖɩ-caa. Ɛ-lʋlʋʋ kazandʋ kɩyakʋ kɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ kazandʋ sɔsɔtʋ. Evemiye ńɖɩ ɖɔɖɔ Kedeŋa kpeekpe ajɛɛ kpɛndʋ ŋgbɛyɛ agbeɣla lɩza pɩnaɣ 2007 taa nɛ payaɣ-ɖɩ se, "Kedeŋa kpeekpe helu helu lakasɩ fɛfɩ evemiye".

E-wezuu caɣʊ tɔmModifier

Ɛ-pɩcatʊ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa(1869-1888)Modifier

E-sukuli labʊ Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa(1888-1891)Modifier

Ɛpɩsʊʊ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa yɔ pʊ-tɔm(1891-1893)Modifier

Ɛkɛ takayaɣ taa mayʊ tɔm hʊʊ kpaaŋ taaModifier

Ɛ nɛ Britaniki komina pa-kajalaɣ you=Modifier

Ɛlabʊ lɩmaɣzɛ se eseɣ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa yɔModifier

Ɛwɛʊ Afrɩka nɛ hadɛ ɛjaɖɛ taa yɔ(1893-1915)Modifier

Ɛ-pɩsaʊ hulaɣ nakɛyɛ tɔmModifier

Suluku nakʊyʊ tɔmModifier

Ɛlʊbɩnaʊ paɣtʊ ndʊ tɩɩ̃nɔɔzʊʊ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa samaɣ yɔModifier

Ɛtɛlɛm waa nabɛyɛ kʊyʊʊ ɛ-yɔɔ nɛ Ɛɛndɩ samaɣ se nɛ kaɖʊ ajɛya lɛɛna kʊyʊʊ yɔModifier

Ɛɖʊʊ nesi Bowɛɛrɩsɩ (Boers) waa you naalɛ ̃nɩŋgʊ ɖeɖe yɔModifier

Kɩkalʊʊ paɣtʊModifier

Ɛlʊkɩ se tɛyɩtʊ ɛwɛɛ Ɛɛdɩ ̃nɩma nɛ ɛyaa kɩkpɛdaa pɛ-hɛkʊ taaModifier

Ɛɖʊ nesi siŋŋ nɛ palʊbɩna Zoulou samaɣ ŋga kakʊyɩ Ɛɛndɩ kewiyaɣ yɔɔ yɔModifier

Hermann KallenbachModifier

Ɛlʊba nɛ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ lɩɩ yomiye taa(1915-1945)Modifier

Champaran nɛ KhedaModifier

Ɛgbadɩyɛ fɛyɩModifier

Swaraj nɛ ɖɔm ɖɔnɛ (nɖɩ payaɣ se satyagraha)Modifier

Kedeŋa kpeekpe you kɩlɛlʊʊ nɛ ===«QuitIndia»Modifier

Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ tɩ-yɔɔ wɛʊ nɛ Ɛzɩma mbʊ pɛtɛyɩ-kʊ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ yɔ(1945-1947)Modifier

Ɛ-kʊʊ(1948)Modifier

Ɛ-lɩmaɣzɩyɛModifier

Tolstoï nɛ Ruskin pa-lɩmaɣzɛ ɖukuni-iModifier

TisuuModifier

ToovenumModifier

Ɛfɛyɩ kaɖɛModifier

Tɩŋ pe nɛ ɛ-hatʊ yɔ ɛ-tɔɔnaɣ kɩbaŋgaModifier

BrahmacharyaModifier

Ɛtɔsɔɔlɩ helu helu lakasɩ(Ahimsâ)Modifier

Ɛwaɣ kʊdɔmɩŋModifier

SatyagrahaModifier

Ekisi Anasaayɩnaa ɛsɩndaa ɖɛnaʊ nɛ pɔ-tɔsʊʊ nʊmɔŋModifier

Ɛsɔɔlaa se samaɣ ɛwɛɛ ka-tɩ yɔɔ, kataawɛɛna komina, kɛwɛɛ ɖiɣɖiɣ caɣʊ taaModifier

PalʊʊModifier

Ñɩm mbʊ eyeba yɔModifier

ɛ-hɩɖɛ ɖʊʊModifier

Kedeŋa yɔɔModifier

Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taaModifier

Ɛ-taabalaa nɛ ɛ-ɖoŋModifier

Mbʊ pʊtɔcɔlɩ yɔModifier

Mba payaɣ se «Dalits» waa yɔ pa-lɩmaɣzɛModifier

Samaɣ kʊyʊʊ ɛ-yɔɔ yɔ nɛ ɛzɩma mbʊ kɛtɛyɩ ɖama yɔModifier

Ɛ-takayɩsɩ nzɩ ɛmaa yɔModifier

Ɛ-tʊmaModifier

Pasɩma-ɩ samaɣ sɔnzɩ taaModifier

E-wezuu caɣʊ filim waa taa=Modifier

Ɛ-takayɩsɩ kɩkalɩsɩModifier

MinziikiModifier

Aleɣya ndɩ ndɩ fideyoo taaModifier

Ɩcɔna ɖɔɖɔModifier

Ɛ-agbele naa : Indira nɛ Rajiv GandhiModifier

Ɛ-takayɩsɩ ndɩ ndɩ sɩmModifier

E-wezuu caɣʊ Fransɩ ɛjaɖɛ taaModifier

E-wezuu caɣʊ Iŋgilisi ɛjaɖɛ taaModifier

Ɛ-yɔɔ tɔm kpɛlɛkʊʊ nɛ tɩ-taa tazʊʊModifier

Ɛ-takayɩsɩ lɛɛsɩ ndɩ ndɩModifier

Takayɩhayʊʊ tɛɛ tɔm nɛ ɖenɖe panaɣ-tʊ yɔModifier

Tɔm lɛɛtʊModifier

Awayɩ kpasɩModifier

41.207.160.90 13:01, 17 February 2016 (UTC)